• Hij die leert, onderwijst

    Ethiopisch gezegde

De stichting Young Entrepreneur Program Ethiopia (YEP) Ethiopia is een initiatief van een aantal ondernemende mensen die passie hebben voor ondernemerschap en onderwijs in Ethiopië. De bestuursleden van YEP Ethiopia brengen een ruimschootse ervaring mee in ondernemerschap, onderwijs en het werken in Oost-Afrika.

De Ethiopische overheid heeft de groei van ondernemersvaardigheden en management know-how hoog op de agenda staan. YEP Ethiopia zet zich in om het midden- en kleinbedrijf in Ethiopië te bevorderen. Het land kent een groeiend aantal grote bedrijven, vaak met contacten in het buitenland. Het zogenaamde topsegment. Daarnaast is er een veelheid aan kleine, lokale zelfstandigen. Ethiopiërs die op enkele vierkante meters (meestal langs de kant van de weg) hun producten verkopen. Variërend van groente tot koffiekannetjes. De tussenlaag, die in westerse landen het Midden en Kleinbedrijf (MKB) wordt genoemd, biedt in Ethiopië veel mogelijkheden voor groei.

YEP Ethiopia is ervan overtuigd dat groei van het middensegment een sterke impuls geeft aan de verdere ontwikkeling van het land. Vanuit deze overtuiging zet de stichting zich in om (kennis van het) ondernemerschap en management in Ethiopië te bevorderen. Kanshebbers worden in de gelegenheid gesteld een effectief opleidingsprogramma te volgen. De deelnemers worden getraind in sleutelvaardigheden die bijdragen aan het succesvol managen van een onderneming. Kennis van het zaken doen en van het managen van een bedrijf wordt overgebracht door mensen die uit ervaring weten wat het is om een bedrijf te runnen. De deelnemers worden gecoacht bij het in de praktijk brengen van de verkregen kennis. Zij worden gestimuleerd om een leidinggevende rol in een bedrijf in te vullen (ondernemende werknemers).

 

Opleiding – Het verwezenlijken van de missie start met het overdragen van kennis en vaardigheden. Kennis leidt tot persoonlijke groei en innovatie. Vaardigheden leiden tot kwaliteit, waarin men zich kan onderscheiden van concurrenten. Gecombineerd leiden ze tot inkomen en daarmee tot een hogere welzijnsgraad.

Duurzaamheid – Wanneer de deelnemers aan het programma succesvol zijn in de business, kunnen zij de trainer zijn van de volgende lichting jongeren met ondernemerspotentie door het beschikbaar stellen van hun eigen netwerk, kennis, middelen en wanneer mogelijk traineeplaatsen. Zo wordt de kennis steeds verder uitgedragen, worden er meer mensen betrokken en bouwen we aan een duurzaam programma.

De theoretische trainingen worden aanvankelijk gegeven door Nederlandse ondernemers en onderwijskundigen. Het is de bedoeling dat op langere termijn de trainingen door Ethiopiërs worden uitgevoerd.

Kwaliteit – YEP Ethiopia is gericht op kwaliteit. Door een grondige selectie vooraf en een goede begeleiding kunnen de trainees zich persoonlijk ontwikkelen en de geleerde ondernemers- en managementvaardigheden in praktijk brengen.

Samenwerking – Uitgangspunt is een integrale aanpak waarbij samenwerking met andere spelers van groot belang is. Daarmee positioneert YEP Ethiopia zich als kennisbrug naar Ethiopië. Bedrijven, stichtingen, onderwijsinstellingen en overheid worden samengebracht om deze kennisoverdracht en overdracht van vaardigheden op structurele basis daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

Bewustwording – Het YEP programma draagt bij aan bewustwording (van ondernemers) in Nederland van de maatschappelijke achterstand waarmee veel mensen in Ethiopië te maken hebben én dat we daar samen zeker iets aan kunnen veranderen!

Selectie – Voor participatie in het YEP programma worden afgestudeerden of bestaande werknemers geselecteerd, die als trainees werken in een leerbedrijf.

Training – Het doel is om Ethiopische jongeren te trainen op kennis van bedrijfsvoering, business vaardigheden, gedrag en drijfveren. Dit gebeurt in een combinatie van ‘training on the job’ en klassikale trainingen.

Houding – YEP Ethiopia heeft oog voor de culturele verschillen tussen Ethiopië en Nederland. Onze benadering is vanuit een respectvolle houding. De kunst is om het goede van beide landen te combineren. De aandacht voor relaties en gemeenschapszin zijn sterk ontwikkeld in Ethiopië. De werkhouding van Nederlanders kan bijdragen aan een effectievere manier van management en ondernemerschap in Ethiopië.

 

Ethiopië kent een groeiend aantal vakscholen en universiteiten. Hierdoor neemt de omvang van theoretische kennis toe. Een groot knelpunt blijkt echter het in de praktijk brengen van wat er geleerd wordt op school. Er is sprake van een grote afstand tussen leer- en praktijkomgeving.

YEP biedt kansrijke Ethiopiërs de mogelijkheid om via een werken/leren programma theorie en praktijk van het managen daadwerkelijk te integreren. De theoretische trainingen worden door YEP gegeven. Professionals die ervaring hebben met het runnen van een bedrijf geven deze trainingen. De trainees krijgen daarnaast via YEP een job in een leerbedrijf. Een gewone, door de werkgever betaalde baan.

Zij doorlopen een tweejarig programma, waarin zij 40 dagen (8 weken * 5 trainingsdagen) kennis opdoen van ondernemers- en managementvakken. Tijdens de duur van dit programma worden de trainees door hun werkgever en door YEP gecoacht op het in de praktijk brengen van wat zij in de trainingen leren. Na het doorlopen van het YEP programma zijn de trainees klaar voor een leidinggevende rol in het bedrijf van hun werkgever.

Het YEP programma is inmiddels aan diverse bedrijven in Ethiopië gepresenteerd. De unanieme respons is dat dit precies is wat Ethiopië op dit moment nodig heeft.

YEP programma

 

Theorie & Praktijk

Voordat de trainees kunnen deelnemen aan het YEP programma doorlopen zij een uitgebreide selectieprocedure en worden ze beoordeeld op hun motivatie, drijfveren en vermogens.

Lees meer
  • De YEP Study Guide biedt een overzicht van het trainingsprogramma

    Lees meer

Het doel van YEP Ethiopia is om kansrijke Ethiopische jongeren via een onderscheidend trainingsprogramma ondernemers- en managementvaardigheden te leren. Op deze manier wil YEP Ethiopia bijdragen aan de toename van het aantal succesvolle en duurzame lokale ondernemingen.

Bestuursleden YEP Ethiopia

  • P.M. Vos: voorzitter
  • J. van der Weerd: secretaris
  • H. van Veldhuizen: penningmeester
  • A. B. Quaak: programmamanager
  • J. Gundelach: algemeen bestuurslid

Stichting YEP Ethiopia heeft zowel in Nederland als in Ethiopië een kantoor.

Nederland
Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
+31 (0) 612 232 815

Ethiopië
P.O. Box 100542
Addis Ababa
+251 (0) 960 163451

info@yepethiopia.com

Stichting YEP Ethiopia is ANBI geregistreerd. Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

Hieronder vindt u alle gegevens van YEP Ethiopia met betrekking tot de ANBI-status, waarmee wij voldoen aan de publicatieplicht van de Belastingdienst.

Officiële naam
Stichting YEP Ethiopia

Kamer van Koophandel
De stichting is opgericht op 10 november 2014 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61867993 (RSIN 854523984).

Doelstelling
Missie, Visie en Doelstelling

Bestuur
De bestuursleden van YEP Ethiopia zijn vermeldt onder “Stichting YEP Ethiopia”.

Beloningsbeleid
In de statuten van Stichting YEP Ethiopia is het volgende opgenomen:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt en niet bovenmatige vacatiegelden.

Contactgegevens
Contact

Waar komen we vandaan? Waar staan we op dit moment? En wat willen we de komende 5 jaar bereiken? Het beleidsplan 2016-2020 van de stichting YEP Ethiopia geeft antwoord op deze vragen.

Download onderstaand ons Beleidsplan 2016-2020!

YEP Ethiopia Beleidsplan

Download hier de Jaarverslagen van YEP Ethiopia.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Doe mee!

Steun ons & word donateur!
Samen met u maken we het verschil.

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak en wilt meer informatie? Vult u dan het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wanneer u net zo enthousiast bent als wij om op deze wijze Ethiopiërs te helpen, dan kunt u onderstaand formulier ook gebruiken om u aan te melden als donateur. Wanneer u een gift over wilt maken dan kan dit op het bankrekeningnummer van Stichting YEP Ethiopia: NL92INGB0006714935.

Download hier onze flyer!

Contact

Adres

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
Nederland

+31 (0) 612 232 815
info@yepethiopia.com

 

P.O. Box 100542
Addis Ababa
Ethiopië

+251 (0) 960 163 451

Stel een vraag

IBAN YEP Ethiopia:
NL92INGB0006714935

Copyright 2016 YEP Ethiopia | All rights reserved